Darmowa dostawa od 149,00 PLN
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin konkursu "Mosty łączą"

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem konkursu "Mosty łączą" (zwanym dalej “Konkursem”), są Piwne Mosty Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Długosza 2 we Wrocławiu (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/PiwneMosty  (zwanej dalej “Fanpage”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

3. Uczestnikami konkursu są osoby pełnoletnie (ukończony 18 rok życia).

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

   

§ 3. NAGRODY 

1. W Konkursie przewidziano 3 lauretów, dla których mamy:

 

I miejsce: 4 piwa WRCLW (pils, pszeniczny, schöps, fest lager) + szklanka WRCLW + koszulka WRCLW w wybranym przez zwycięzcę wzorze i rozmiarze → dostępne pod adresem: https://www.piwnemosty.pl/firm-pol-1628762959-WRCLW.html 

II miejsce: 4 piwa WRCLW (pils, pszeniczny, schöps, fest lager) + koszulka WRCLW w wybranym przez zwycięzcę wzorze i rozmiarze → dostępne pod adresem: https://www.piwnemosty.pl/firm-pol-1628762959-WRCLW.html 

III miejsce: 4 piwa WRCLW (pils, pszeniczny, schöps, fest lager) + szklanka WRCLW

Nagroda publiczności dla osony z największą ilością reakcji pod komentarzem konkurosowym: 4 piwa WRCLW (pils, pszeniczny, schöps, fest lager)

 

2. Nagrody zostaną wysłane do laureatów za pomocą kuriera, pod wskazany adres.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu fanpage organizatora – https://www.facebook.com/PiwneMosty 

4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem  https://www.facebook.com/PiwneMosty 

2. Konkurs trwa 11.10.2021 do godziny 12:00. 

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest dodanie komentarza z rozwiązaniem zadania konkursowego podanego w poście konkursowym dostępnym na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/PiwneMosty  

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizator wyłoni 3 zwycięzców/zwyciężczyń.

5. Zwycięzca/Zwyciężczyni Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wpisu na facebooku na portali

https://www.facebook.com/PiwneMosty  (w formie komentarza pod postem konkursowym lub osobnego postu) w ciągu 5 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikom w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przekazania danych adresowych, lub przekazane do odbioru osobistego w sklepie firmowym Browaru Stu Mostów jeśli takie będzie życzenie laureata.

7. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonej osobie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.

  

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

  

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody zwycięzcy/zwyciężczyni.

 

 

§ 9. PRAWA AUTORSKIE 

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

2. Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że nadesłana przez niego odpowiedź jest jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu.

 

 

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku PIWNE MOSTY”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszenia postu konkursowego na profilu https://www.facebook.com/PiwneMosty  i obowiązuje do jego zakończenia. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Zaufane Opinie IdoSell
4.83 / 5.00 8017 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-11-29
Wszystko szybko i w konkurencyjnych cenach , produkty zacnie zabezpieczone na wysyłkę .
2023-11-28
Wszystko odbyło się w należytym porządku. brawa za obsługę.
pixel