Darmowa dostawa od 249,00 PLN
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin sklepu internetowego Piwne Mosty

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ PIWNEMOSTY.PL
 
§ 1. Postanowienia ogólne

1.       Strona internetowa www.piwnemosty.pl jest prowadzona przez Concept Stu Mostów sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. J. Długosza 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000595788, NIP: 8952066499, REGON: 36348301700000, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.
2.       Concept Stu Mostów Sp. z o.o. posiada obowiązujące:
1)      zezwolenie Nr I/A-20602/V/22 na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z dnia 22 czerwca 2022 r. w lokalu: sklep spożywczy "Stu Mostów", ul. Długosza 2, 51-162 Wrocław, wydane przez Prezydenta Wrocławia na okres od 22 lipca 2022 r. do 21 czerwca 2032 r.,
2)      zezwolenie Nr I/B-17418/V/20 na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży z dnia 16 lipca 2020 r. w lokalu: sklep spożywczy, ul. Długosza 2, 51-162 Wrocław, wydane przez Prezydenta Wrocławia na okres od 17 lipca 2020 r. do 16 lipca 2030 r.
3.       Miejscem zawierania umów sprzedaży jest sklep spożywczy, ul. Długosza 2, 51-162 Wrocław, tel.: 531 786 116, adres e-mail: concept@piwnemosty.pl .
4.       Concept Stu Mostów sp. z o.o. jest dystrybutorem napojów alkoholowych hurtownika Piwne Mosty sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kruczej 68/9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000836282, NIP: 8992878418, REGON: 38586548600000, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł. Piwne Mosty sp. z o.o. nie prowadzi strony internetowej: www.piwnemosty.pl ani nie jest stroną umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem serwisu internetowego: www.piwnemosty.pl.
 
§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1)      Sprzedawca - Concept Stu Mostów sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. J. Długosza 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000595788, NIP: 8952066499, REGON: 36348301700000,
2)      Sklep - sklep spożywczy położony we Wrocławiu (51-162) przy ul. Długosza 2, będący miejscem  zawarcia Umowy sprzedaży Towaru,
3)      Towar - produkt prezentowany na Stronie internetowej przeznaczony do sprzedaży w Sklepie przy wykorzystaniu Strony internetowej,
4)      Strona internetowa - serwis internetowy dostępny pod adresem: www.piwnemosty.pl,
5)      Umowa sprzedaży Towaru - umowa, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru i wydać mu rzecz w Sklepie, a Kupujący zobowiązuje się odebrać rzecz w Sklepie i zapłacić Sprzedawcy cenę, zawierana w miejscu wydania Towaru w Sklepie Kupującemu lub Pełnomocnikowi,
6)      Pełnomocnik - osoba, której Kupujący udzielił pełnomocnictwa do odbioru Towaru w jego imieniu ze Sklepu i/lub zapłaty za Towar; za Pełnomocnika uważa się także kuriera, który w imieniu Kupującego odbiera Towar w Sklepie i/lub płaci za Towar,
7)      Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika zawierające ofertę, zmierzającą bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, którego złożenie następuje z chwilą kliknięcia przez Użytkownika w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
8)      Kupujący - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznały zdolność prawną, która za pośrednictwem Strony internetowej złożyła Zamówienie, a Sprzedawca przyjął jej ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towaru,
9)      Użytkownik - każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę internetową,
 
§ 3. Regulamin

1.       Regulamin sklepu internetowego www.piwnemosty.pl zwany dalej „Regulaminem” określa:
1)      zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Strony internetowej,
2)      warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów prezentowanych na Stronie internetowej,
3)      warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Strony internetowej,
4)      zasady zawierania Umów sprzedaży Towaru
5)      zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.piwnemosty.pl, z tymże kwestie dotyczące korzystania z promocji, rabatów, programów lojalnościowych lub innych usług oferowanych przez Sprzedawcę mogą być uregulowane w odrębnych regulaminach.
2.       Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.       Użytkownik może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Strony internetowej, a także zachować jego treść i sporządzić wydruk.
 
§ 4. Korzystanie ze Strony internetowej

1.       Strona internetowa jest przeznaczona i kierowana do Użytkowników, którzy ukończyli 18 lat. Przed wejściem na Stronę internetowa Użytkownik potwierdza, że ukończył 18 lat.
2.       Korzystając ze Strony internetowej Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje  w całości jego treść.
3.       Korzystanie ze Strony internetowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań technicznych:
1)      korzystania przez Użytkownika z przeglądarki internetowej w najnowszej dostępnej wersji: Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari lub innej, zgodnej ze standardem wyżej wymienionych i o zbliżonej do nich funkcjonalności. Przeglądarka umożliwia korzystanie z JavaScript;
2)      minimalnej rozdzielczości ekranu: 320 x 240 pikseli;
3)      dostępu do sieci Internet.
4.       Zakazuje się Użytkownikowi:
1)      ingerowania bez wyraźnej zgody Administratora w treści zamieszczone na Stronie internetowej,
2)      umieszczania na Stronie internetowej lub w jakikolwiek inny sposób dostarczania z wykorzystaniem Strony internetowej treści niezgodnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub Regulaminem,
3)      korzystania ze Strony internetowej w sposób zakłócający jej funkcjonowanie.
 
§ 5. Dokonywanie Zamówień i zawieranie Umowy sprzedaży Towarów

1.       Treści prezentowane na Stronie internetowej, w szczególności opisy Towarów, cenniki, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Ceny prezentowane na Stronie internetowej wyrażone są w złotych polskich i stanowią kwoty brutto.
2.       Użytkownik składa Zamówienie za pośrednictwem Strony internetowej wypełniając odpowiedni formularz zamówienia dostępny na Stronie internetowej. Umowa sprzedaży Towaru jest realizowana w Sklepie, tj. w sklepie spożywczym położonym we Wrocławiu (51-162) przy ul. Długosza 2.
3.       Użytkownik może złożyć Zamówienie jako Użytkownik zarejestrowany albo jako Użytkownik niezarejestrowany.
4.       W celu złożenia Zamówienia Użytkownik dokonuje wyboru Towarów, poprzez podjęcie odpowiednich czynności zgodnie z komunikatami i informacjami wyświetlanymi na Stronie internetowej. Wybór Towarów dokonywany jest przez ich dodanie do koszyka.
5.       Po wskazaniu przez Użytkownika wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia, które zawiera informacje dotyczące:
1)      zamówionego Towaru,
2)      jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów,
3)      kosztów dostawy lub innych dodatkowych kosztów,
4)      łącznej kwoty, do której zapłaty zobowiązany będzie Kupujący,
5)      wybranej metody płatności,
6)      wybranego sposobu dostawy,
7)      szacowanego czasu dostawy,
8)      adresu dostawy,
9)      danych Pełnomocnika.
6.       Do momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru, a także rezygnacji z Zamówienia. 
7.       Złożenie przez Użytkownika Zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że jako Kupujący zapewni on odbiór zamówionego Towaru przez osobę, która ukończyła 18 lat oraz osobę niebędącą w stanie nietrzeźwości zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a także że nie zamierza zawrzeć Umowy sprzedaży Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży.
8.       Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza Użytkownikowi jego otrzymanie poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
9.       Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, w terminie jednego dnia roboczego, potwierdza Kupującemu przyjęcie Zamówienia (oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów).
10.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do poproszenia Użytkownika, który złożył Zamówienie lub Kupującego o przesłanie skanu jego dowodu osobistego lub o umożliwienie weryfikacji jego wieku w inny sposób.
11.   Umowa sprzedaży Towarów zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcie Zamówienia, o którym mowa w ust. 9. Prawo własności Towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży Towarów przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Towarów w Sklepie do rąk Kupującego lub Pełnomocnika.
 
§ 6. Dostawa i wydanie Towarów

1.       Kupujący jest zobowiązany do odbioru zamówionego Towaru w Sklepie, tj. w sklepie spożywczym położonym we Wrocławiu przy ul. Długosza 2 w dni robocze w godzinach od 09:00 do 20:00, osobiście lub przez Pełnomocnika. Towar zostanie wydany wyłącznie osobie powyżej 18 roku życia oraz osobie trzeźwej, zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 1-2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sprzedawca jest uprawniony do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek osoby odbierającej zamówienie.
2.       Dokument pełnomocnictwa do odbioru zamówienia powinien być okazany przez pełnomocnika w chwili wydania Towaru. Za równoważne z udzieleniem pełnomocnictwa uznaje się dokonanie przez Kupującego wyboru jednej ze wskazanych przez Sprzedawcę firm kurierskich; w tym wypadku Pełnomocnikiem jest kurier odbierający Zamówienie.
3.       Informacja o możliwości odbioru Towaru zostanie przesłana Kupującemu na wskazany przez niego adres e-mail. Osoba odbierająca Towar obowiązana jest podać imię i nazwisko Kupującego lub numer Zamówienia, z wyjątkiem Pełnomocnika będącego kurierem odbierającym Zamówienie. Termin realizacji Zamówienia, tj. termin, w którym Sprzedawca przygotowuje Towary do wydania Kupującemu, wynosi od 1 do 30 dni roboczych liczonych od dnia złożenia przez Kupującego Zamówienia. Termin realizacji Zamówienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania do Towarów „Na Zamówienie” i Towarów oferowanych jako „Przedsprzedaż”, w wypadku których wiążący jest termin realizacji wskazany na stronie charakterystyki Towaru. Sprzedawca wskazuje, że w okresach wzmożonej aktywności, w szczególności w okresach przedświątecznych, możliwe jest wydłużenie terminu realizacji Zamówienia.
4.       W przypadku odbioru Towaru przez Pełnomocnika, o którym mowa w ust. 2 zd. drugie Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o wydaniu Towaru Pełnomocnikowi na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
5.       Przy odbiorze przesyłki - przy odbiorze osobistym: w obecności Sprzedawcy, a w przypadku odbioru przez Pełnomocnika: przy przekazaniu przesyłki przez Pełnomocnika - Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia opakowania oraz jego zawartości i zgodności z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o nieprawidłowościach Sprzedawcę, a przypadku odbioru Towarów przez Pełnomocnika będącego kurierem Kupujący powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z odpowiednią procedurą stosowaną przez firmę kurierską.
 
§ 7. Ceny i metody płatności

1.       Ceny Towarów są wskazane przez Sprzedawcę w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W cenę Towarów wskazaną przez Sprzedawcę na Stronie internetowej nie jest wliczony koszt usługi dostawy.
2.       Kupujący może uiścić cenę i koszt usługi dostawy:
1)      na rachunek bankowy o numerze: PL56 1140 2075 0000 3439 9700 1007,
2)      za pośrednictwem dostępnych w systemie metod płatności elektronicznej lub kartą płatniczą na Stronie internetowej z wykorzystaniem systemu partnera Sprzedawcy,
3)      gotówką lub kartą płatniczą (wyłącznie w przypadku odbioru osobistego lub za pośrednictwem Pełnomocnika).
3.       W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 powyżej, Kupujący uiszcza cenę Towarów wraz z kosztem usługi dostawy w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcie Zamówienia.

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

1.       Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem:
1)      dodatkowych kosztów poniesionych przez Sprzedawcę w związku z wybraniem przez konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę;
2)      bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy;
3)      zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy obliczonej proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
2.       Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się od objęcia przez Kupującego lub Pełnomocnika Towarów w posiadanie. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3.       Prawo odstąpienia od umowy Kupujący wykonuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na adres e-mail concept@piwnemosty.pl lub w formie pisemnej na adres: Concept Stu Mostów sp. z o.o., ul. Długosza 2, 51-162 Wrocław); Sprzedawca udostępnia przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny pod adresem: piwnemosty.pl/data/include/cms/Regulamin/oswiadczenie_o_odstapieniu_od_umowy.docx (aby pobrać plik, skopiuj całą ścieżkę do pliku i wkleją ją do paska przeglądarki). Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupujący powinien dołączyć dowód zakupu Towarów lub w inny sposób wykazać ich zakup u Sprzedawcy.
4.       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności do umów:
1)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
2)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
5.       Kupujący ma obowiązek zwrócić Towary Sprzedawcy lub przekazać je osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed upływem terminu.
6.       Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, które należy odesłać na adres Sklepu, tj. Concept Stu Mostów sp. z o.o., ul. Długosza 2, 51-162 Wrocław.
7.       W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie poniesione przez niego koszty, w szczególności uiszczoną cenę, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej. Zwrot, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym następuje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania od Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak. Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem do chwili dokonania przez Kupującego zwrotu Towarów oraz do sprawdzenia ich stanu.
8.       Zwrot poniesionych przez Kupującego kosztów, o którym mowa w ust. 7, następuje przy użyciu sposobu, w jaki Kupujący dokonał zapłaty za Towar.
9.       Przed odstąpieniem od umowy Kupujący nie powinien korzystać z Towarów w sposób powodujący zmniejszenie ich wartości lub w sposób inny niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę korzystania przez Kupującego z Towarów w sposób sprzeczny ze zdaniem poprzedzającym, Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia odpowiedniej kwoty z dokonywanego zwrotu poniesionych przez Kupującego kosztów. Uprawnienie do odstąpienia od umowy wygasa w przypadku otwarcia przez Kupującego Towarów będącymi napojami alkoholowymi lub innymi produktami spożywczymi.
10.   Kupujący, który zawarł umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (Kupujący będący przedsiębiorcą) nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, chyba że z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Kupującego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 
§ 9. Rękojmia

1.       Kupujący jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności sprzedanych Towarów z umową.
2.       Reklamacje należy złożyć za pośrednictwem adresu e-mail: concept@piwnemosty.pl lub w formie pisemnej na adres: Concept Stu Mostów sp. z o.o., ul. Długosza 2, 51-162 Wrocław.
3.       Sprzedawca rozpatrzy reklamację i złoży Kupującemu odpowiedź na reklamację w terminie 14 dni od dnia doręczenia Sprzedawcy reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie złożona w sposób tożsamy do złożenia przez Kupującego reklamacji.
4.       Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli Towar dostarczany jest wraz z dokumentem gwarancyjnym, a dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
5.       Użytkownik lub Kupujący może składać reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: concept@piwnemosty.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Strony internetowej. Ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 
§ 10. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

1.       Podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Państwowa Inspekcja Handlowa. Postępowanie wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektowa właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Postępowanie, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, uregulowane jest ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich oraz w  art. 36 i nast. ustawy o inspekcji handlowej.
2.       W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Kupujący będący konsumentem jest uprawniony do uzyskania bezpłatnej pracy i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów. Do zadań powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów należy także w szczególności występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów oraz wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za zgodą konsumentów, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
3.       Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
§ 11. Rejestracja i newsletter

1.       Użytkownik może zarejestrować swoje konto na Stronie internetowej, poprzez podanie swojego adresu e-mail oraz wybranie loginu i hasła (Użytkownik zarejestrowany). Użytkownik zarejestrowany może udostępnić także inne dane, w tym imię i nazwisko, adres zamieszkania. Użytkownik zarejestrowany ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość podanych danych oraz odpowiedzialność wynikającą z ujawnienia osobom trzecim swojego loginu i hasła. Użytkownik zarejestrowany może w każdym czasie zażądać od administratora usunięcia jego konta, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez administratora danych osobowych przetwarzanych przed zażądaniem usunięcia konta.
2.       Użytkownik może zamówić usługę newslettera, polegającą na przesyłaniu na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji i wiadomości marketingowych (informacji handlowych) Sprzedawcy lub Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych. Zamówienie usługi newslettera następuje poprzez wypełnienie formularza i podanie adresu e-mail. Usługa newslettera jest dobrowolna i bezpłatna,. Użytkownik może zrezygnować z usługi newslettera w każdym czasie poprzez kliknięcie w odpowiedni link w stopce wiadomości e-mail przesyłanej w ramach usługi newslettera.
 
§ 12. Ochrona danych osobowych

1.       Administratorem danych osobowych Użytkowników i Kupujących jest: Concept Stu Mostów sp. z o.o., ul. Długosza 2, 51-162 Wrocław.
2.       Dane osobowe Użytkowników i Kupujących są przetwarzane przez Administratora na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
3.       Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Kupujących znajdują się w „Polityce prywatności” umieszczonej na Stronie internetowej oraz w odpowiedniej „Klauzuli informacyjnej” udostępnionej Użytkownikowi/Kupującemu.
 
§ 13. Postanowienia końcowe

1.       Spory powstałe między Użytkownikiem/Kupującym a Sprzedawcą, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Sprzedawcy.
2.       Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu wskazanym w zmienionym Regulaminie, nie wcześniej jednak niż z dniem opublikowania zmian Regulaminu na Stronie internetowej. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do umów sprzedaży zawartych po dniu opublikowania zmian na Stronie internetowej. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy - Kodeks cywilny.
3.       W razie wątpliwości, wykładnia Regulaminu powinna być dokonywana w sposób zapewniający jego zgodność z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

Zaufane Opinie IdoSell
4.83 / 5.00 8772 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-11
Podziwiam sposób zapakowania butelek tak, że nie ma opcji, żeby nie dojechało w jednym kawałku. Proste rozwiązania są najlepsze.
2024-07-11
Bardzo dobre pakowanie, każda butelka w osobną tekturę zabezpieczająca.
pixel